Algemene voorwaarden

 1. Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door Studio Sophie, gevestigd te Wassenaar, de Algemene Voorwaarden van Studio Sophie opgenomen.
 2. Studio Sophie begint pas met een Opdracht als u de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Is er geen schriftelijke bevestiging, maar wilt u toch dat Studio Sophie gaat beginnen dan geldt dat de offerte als akkoord wordt beschouwd. U gaat dan ook akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende afspraken gelden deze pas wanneer deze schriftelijk door Studio Sophie zijn bevestigd. De prijzen vermeld in de offertes hebben een geldigheid van 1 maand. Indien er prijsstijgingen plaatsvinden (van derden) door uitloop van de Opdrachtgever, is Studio Sophie genoodzaakt deze aan u door te berekenen.
 3. Studio Sophie doet haar uiterste best Opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Studio Sophie kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de Opdracht (‘Advies of Ontwerp’) wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient het overeengekomen vergoedingsbedrag te worden betaald. Wanneer u besluit het Advies of Ontwerp –om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.
 4. Termijnen die worden afgesproken voor uitvoering van de Opdracht zijn indicatief tenzij anders overeengekomen.
 5. Studio Sophie heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur en/of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
 6. Studio Sophie mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 50% van het honorarium. Studio Sophie mag na afronding van onderdelen van een Opdracht een factuur sturen voor die onderdelen.
 7. Het is aan de Opdrachtgever om Studio Sophie te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de Opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien Studio Sophie extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal Studio Sophie de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.
 8. Studio Sophie kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het Advies of Ontwerp. De rol van Studio Sophie zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van Opdrachtgever met derde partij, tenzij Studio Sophie deze derde partij zelf aanbrengt. Studio Sophie sluit geen overeenkomsten namens de Opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent tenzij hier voorafgaand duidelijke schriftelijke afspraken over zijn gemaakt met de Opdrachtgever. Studio Sophie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Tevens is Studio Sophie niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten van derden. Indien Studio Sophie uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
 9. Aan tekeningen gemaakt door Studio Sophie kunnen geen rechten ontleend worden. Studio Sophie is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
 10. Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (o.a. Merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Studio Sophie. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Advies of Ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Studio Sophie, tenzij partijen anders overeenkomen.
 11. Studio Sophie heeft de vrijheid om het Advies of Ontwerp te gebruiken voor publiciteit, promotie, (sociale-) media en acquisitie. Studio Sophie heeft te allen tijde het recht om op of bij publiciteit van het Advies of Ontwerp haar naam te vermelden.
 12. Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.